skylimitevents

Privacy Policy NL

Skylimitevents hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om u in staat te stellen zich aan te melden voor onze evenementen en acties. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Skylimitevents, Terlaemen 20/2 3550 Zolder of via info@skylimitevents.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).

Door in te loggen op uw account kan u meteen raadplegen over welke gegevens wij beschikken.

Voor eenmalige aankopen (cadeaubon, bongo,..) die geen account vereisen worden de gegevens die u opgeeft enkel gebruikt om uw aankoop te verwerken, en niet opgeslagen. Idem voor de gegevens die nodig zijn om een contactformulier te versturen.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Skylimitvents, Terlaemen 20/2 3550 Zolder of via info@skylimitevents.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn of. Op zelfde wijze kan u ook vragen om uw volledige account en geregistreerde persoonsgegevens te laten verwijderen.

Privacy Policy EN

Skylimitevents values your privacy. Although most information on this site is available without providing personal data, the user may be asked for personal information. This information will only be used for our customer management and to enable you to sign up for our events and promotions. The user can, at no cost and on request, always object to the use of their data for direct marketing. To do this, they should address Skylimitevents, Terlaemen 20/2 3550 Zolder, or via info@skylimitevents.be. Your personal data will never be passed on to third parties (if this is the case, mention to whom).

By logging into your account, you can immediately consult what data we have on you.

For one-time purchases (gift voucher, bongo, etc.) that do not require an account, the data you provide is only used to process your purchase, and not stored. The same applies to the data needed to send a contact form.

In accordance with the Personal Data Processing Act of 08/12/1992, the user has a legal right to access and possibly correct their personal data. Upon proof of identity (copy of ID card), you can obtain a written communication of your personal data free of charge via a written, dated, and signed request to Skylimitvents, Terlaemen 20/2 3550 Zolder, or via info@skylimitevents.com. If necessary, you can also request to correct the data that would be incorrect, incomplete, or not pertinent. In the same way, you can also request to have your complete account and registered personal data deleted.

Privacy Policy FR

Skylimitevents attache de l'importance à votre vie privée. Bien que la plupart des informations sur ce site soient disponibles sans avoir à fournir de données personnelles, il est possible que l'utilisateur soit invité à fournir des informations personnelles. Ces informations seront utilisées uniquement dans le cadre de notre gestion de la clientèle et pour vous permettre de vous inscrire à nos événements et promotions. L'utilisateur peut, gratuitement et sur demande, s'opposer à tout moment à l'utilisation de ses données pour le marketing direct. Pour ce faire, il doit s'adresser à Skylimitevents, Terlaemen 20/2 3550 Zolder, ou via info@skylimitevents.be. Vos données personnelles ne seront jamais transmises à des tiers (si c'est le cas, veuillez mentionner à qui).

En vous connectant à votre compte, vous pouvez immédiatement consulter les données que nous détenons sur vous.

Pour les achats ponctuels (bon cadeau, bongo, etc.) qui ne nécessitent pas de compte, les données que vous fournissez sont uniquement utilisées pour traiter votre achat et ne sont pas stockées. Il en va de même pour les données nécessaires à l'envoi d'un formulaire de contact.

Conformément à la loi du 08/12/1992 sur le traitement des données personnelles, l'utilisateur dispose d'un droit légal d'accès et de correction éventuelle de ses données personnelles. Sur preuve d'identité (copie de la carte d'identité), vous pouvez obtenir gratuitement une communication écrite de vos données personnelles par une demande écrite, datée et signée à Skylimitvents, Terlaemen 20/2 3550 Zolder, ou via info@skylimitevents.com. Si nécessaire, vous pouvez également demander à corriger les données qui seraient incorrectes, incomplètes ou non pertinentes. De la même manière, vous pouvez également demander à supprimer votre compte complet et vos données personnelles enregistrées.